Laatste nieuws AV Zaanland

Vergaderstukken ALV 25 maart 2019 (update)

Maandag 25 maart 2019 is de Algemene Ledenvergadering van AV Zaanland. Eerder is de agenda bekendgemaakt. Zoals toegezegd zijn nu ook de vergaderstukken beschikbaar.

Update 18 maart: De PDF is aangevuld met één pagina en bevat nu 31 pagina's. Download de PDF opnieuw om zeker te zijn dat je de laatste versie hebt.

Vergaderstukken

Hierbij de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 maart 2019.
De cijfers van het financiële jaarverslag zijn onder voorbehoud. De kascontrolecommissie moet nog definitief akkoord geven op de door hen voorgestelde aanpassingen die al wel zijn aangebracht.

Download Vergaderstukken Algemene Ledenvergadering 2019 (31 pagina's, PDF, 7,5 MB)

Uitreiking prestatieprijzen

Om 19.00 uur, voorafgaand aan de jaarvergadering, worden de prestatieprijzen uitgereikt. Zie: Uitreiking prestatieprijzen.

Agenda Algemene Ledenvergadering 25 maart 2019

Aanvang 19.30 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslagen ALV 19 maart 2018 en EALV 26 november 2018
 3. Benoeming en ontslag bestuursleden. Secretaris treedt af en stelt zich herkiesbaar.
 4. Jaarverslagen 2018
 5. Jaaroverzicht 2018 Jeugd, door Kim Vos
 6. Jaarrekening 2018
 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 8. Decharge bestuur

  (Pauze 20.15 uur)

 9. Mededelingen vanuit het bestuur
 10. Presentatie contributie 2019 & vaststelling begroting 2019
 11. Technische Commissie (wie zitten hierin, wat doen zij en wat zijn de plannen)
 12. Rondvraag en sluiting