Laatste nieuws AV Zaanland

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering met vaststellen van de statuten

Datum: 11-12-2017
Aanvang 20.00 uur

In de ledenvergadering van 27-11-17 waarbij het punt “wijziging statuten” staat geagendeerd, zal niet worden voldaan aan het quorum om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. De goedkeuring van het besluit tot wijziging blijkt uit de notulen van de ledenvergadering.

Op de extra ingelaste ledenvergadering van 11-12-2017 zal als enige punt “vaststellen
statuten” op de agenda staan. Deze vergadering start om 20.00 uur in ons clubgebouw “de Kleine Oranjeboom.” U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur AV Zaanland.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen EAVL 27-11-2017
4. Vaststellen statutenwijziging
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag extra algemene ledenvergadering

Statuten AV Zaanland 2017